Yazar: pntyzlm 5 Mart 2021

Sondaj’daki Genel Formasyonlar

 

ALÜVYON ZEMİN(FORMASYON): Blok, çakıl, kum, silt ve kilden meydana gelen (akarsu yatakları, göllerin taşkın alanları, yamaç molozu) malzemeler ile formasyonların çimentosuz çakıllı, kumlu ve siltli seviyeleri

 

ÇOK YUMUŞAK ZEMİNLER: Anhidrit, jips, tepeşir, kil.

YUMUŞAK ZEMİNLER: Tüfler, kiltaşı, silttaşı, marn, filiş, manlı kireçtaşı, magmatik ve metamorfik kayaçların ayrışmış olanı.

ORTA SERT FORMASYON: Kireçtaşı, şeyl, kumtaşı.

SERT ZEMİNLER: Serpantinit, arduvaz, kloritli şist, mikaşist, kalkşist, aglomera, fillit, andezit, bazalt, trakit, dasit, dolomit, konglomera, breş.

ÇOK SERT VE AŞINDIRICI FORMASYON ZEMİNLER: Sileks, granit, kuvarsit, anfibolit, volkan camları, Mermer, kristalize kireçtaşı, gnays, pegmatit, gabro, diyorit, granadiyorit, piroksenit, peridotit, siyenit, monzonit.